Napíšte nám

Obchodní podmínky

Obsah stránky:

  1. Úvod
  2. Objednávka zboží
  3. Reklamace
  4. Odstoupení od objednávky – storno
  5. Rozpor s kupní smlouvou
  6. Práva a povinnosti prodávajícího
  7. Práva a povinnosti kupujícího
  8. Ochrana osobních dat
  9. Mimosoudní vyrovnání
  10. Zapůjčení zboží

 

A. Úvod

Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod Audigo.cz a určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Audigo.cz) a kupujícího (zákazník).

Informace o provozovateli internetového obchodu Audigo.cz získáte v záložce KONTAKT.

B. Objednávka zboží

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.

4. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, který bude obsahovat číslo zásilky.  

5. Pokud je to možné, uvádějte při registraci (objednávce) i telefonický kontakt.

6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@audigo.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy "Oprava objednávky" a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

7. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

C. Reklamace

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán doklad o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou doklad o zakoupení, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky
a) Záruky začíná běžet dnem převzetí výrobku. V případě výměny nezačne běžet nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
b) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu. Prodejce doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení a přesný popis závad.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:


3. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží . V případě, že seznam není přiložen, sdělí nejbližší středisko prodejce.

D. Odstoupení od objednávky – storno

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží s kompletním příslušenstvím, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí všechny peněžní prostředky včetně počátečních nákladů na dopravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem, jakým částku přijal. Pokud s tím spotřebitel souhlasí, je možné vrátit částku i jiným způsobem, pokud mu tím nevzniknou další náklady. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Audigo.cz na adrese info@audigo.cz. V případě vrácení zboží, ke kterému byl dodán dárek zdarma, je nutno vrátit spolu se zbožím kterého se dárek týká. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme!

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5. na dodávku spotřebního či hygienického zboží, pokud je porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží,

6. na dodávku novin, periodik a časopisů,

7. spočívajících ve hře nebo loterii

E. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.

5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.

6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.

4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky – storno.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

H. Ochrana osobních údajů

1. Společnost Empetria s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ 27714764, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 54063 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  
  
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení pouze tehdy, pokud s nimi zákazník výslovně souhlasí při odeslání objednávky. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Petrem Macháčkem tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  
  
6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@audigo.cz

 

7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Audigo.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

I. Mimosoudní vyrovnání

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Audigo nejprve kontaktovat pro vyřešení nastalé situace.

 

 

J. Zapůjčení zboží

Před zapůjčením musí kupující uhradit cenu zboží uvedenou u dané položky v eshopu. Prodejce po převzetí vráceného zboží jednotlivé položky zkontroluje a pokud nevykazují vady, vrátí kupujícímu uhrazenou částku na jeho účet. Částka za dopravu zboží se zákazníkovi nevrací. Lhůta pro vrácení částky je 14 dní.

Lhůta pro odeslání zapůjčeného zboží zpět prodejci je 5 kalendářních dní od jeho přijetí. Vychází-li tento termín na víkend nebo svátek, odešle zákazník zboží nejbližší pracovní den po tomto víkendu / svátku. 

Prodejce před zapůjčením veškeré položky kontroluje a expeduje pouze zboží v bezvadném stavu, případně s uvedením konkrétní závady již v popisu na eshopu. Případné závady po přijetí je proto kupující povinen ihned nahlásit na adrese info@audigo.cz. 

Od převzetí zásilky ručí za zapůjčené zboží kupující. Odpovědnost za přepravu zboží zpět prodejci i jeho včasné vrácení nese kupující.